AutoMov

2940 น้ำมันล้างหมึกพิมพ์

สําหรับล้างหมึกพิมพ์ทุกชนิด เช่น ACG, CRD, DPG, EPA, FPV, GPV, GPVL, MPV, NPE, NYE, NYL, PAB, PPG, PLP, PPN, PPR, PPU, PTS, TPG, TPV, UNG, UVCD, UVPE, UVPP, UVPV และ VVC (การล้างสําหรับหมึกพิมพ์อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ กรุณาศึกษาจาก PI-Sheet ของหมึกพิมพ์ประเภทนั้นๆ)

Date: 18/05/2022

AutoMov
  • ภาษาไทย
  • English

2940 น้ำมันล้างหมึกพิมพ์

สําหรับล้างหมึกพิมพ์ทุกชนิด เช่น ACG, CRD, DPG, EPA, FPV, GPV, GPVL, MPV, NPE, NYE, NYL, PAB, PPG, PLP, PPN, PPR, PPU, PTS, TPG, TPV, UNG, UVCD, UVPE, UVPP, UVPV และ VVC (การล้างสําหรับหมึกพิมพ์อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ กรุณาศึกษาจาก PI-Sheet ของหมึกพิมพ์ประเภทนั้นๆ)


PDF FILE TH

2940 CLEANER

designed to clean ACG, BAL, CRD, FPV, GPV, GPVL, GPT, LEDPE, LEDPV, MPV, PAB, PPU, TPG, TPV, UVAP, UVCB, UVPE, UVPET, UVPV and UVPW (Please consult PI-Sheet for inks which are not referred to above.)


PDF FILE EN